Tag: คริสตมาส

WBO3-Dec2014 “ความจริงในวันคริสต์มาส”

อิสยาห์ 9:6-7 ด้วย​มี​เด็ก​คน​หนึ่ง​เกิด​มา​เพื่อ​เรา มี​บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง​ประ​ทาน​มา​ให้​เรา และ​การ​ปก​ครอง​จะ​อยู่​บน​บ่า​ของ​ท่าน และ​เขา​จะ​ขนาน​นาม​ของ​ท่าน​ว่า “ที่​ปรึก​ษา​มหัศ​จรรย์ พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​มหิทธิ​ฤทธิ์ พระ​บิดา​นิรันดร์ และ​องค์​สันติ​ราช” การ​เพิ่ม​พูน​ขึ้น​ของ​การ​ปก​ครอง​และ​สันติ​ภาพ​ของ​ท่าน จะ​ไม่​มี​ที่​สิ้น​สุด บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​ดา​วิด และ​เหนือ​ราช​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​จะ​สถา​ปนา​และ​เชิด​ชู​มัน​ไว้ ด้วย​ความ​ยุติ​ธรรม​และ​ความ​ชอบ​ธรรม ตั้ง​แต่​บัด​นี้​เป็น​ต้น​ไป​จน​นิรันดร์​กาล ความ​กระ​ตือ​รือร้น​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ​จะ​ทำ​การ​นี้ Isaiah 9:6-7 ​​​​​​​​For to us a child is born, ​​​​​​​to us a son is given; ​​​​​​​and the government shall be upon his shoulder, ​​​​​​​and his name shall be called ​​​​​​​Wonderful Counselor, Mighty God, ​​​​​​​Everlasting Father, Prince of […]

Read More

WBO3-Dec2012 “สุขสันต์วันคริสต์มาส”

อิสยาห์ 9:6-7 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” การเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่าน จะไม่มีที่สิ้นสุด บนพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูมันไว้ ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระยาห์เวห์จอมทัพจะทำการนี้ Isaiah 9:6-7 For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of […]

Read More

WBO3-Dec 2011 “ยอมเพื่อเรา”

2 โครินธ์ 8:9 เพราะ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​จัก​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​แล้ว​ว่า แม้​พระ​องค์​ทรง​มั่งคั่ง ก็​ยัง​ทรง​ยอม​เป็น​คน​ยาก​จน​เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​มั่งคั่ง เนื่อง​จาก​ความ​ยาก​จน​ของ​พระ​องค์ 2 Corinthians 8:9  For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich.

Read More

Weekly Bible Online (Week4/Dec2010)

ยอห์น 3:17  เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก  มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก  แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น John 3:17  For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. สวัสดีทุกๆคน กลับมาพบกันอีกครั้ง นี่ก็ใกล้จะมาถึงวันคริสตมาสเข้ามาทุกทีแล้ว เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมงานคริสตมาส ช่วงนี้ก็จะมีงานคริสตมาสอยู่หลายๆที่ ทั้งในคริสตจักรเอง หรือว่าถ้าไม่สะดวก ตอนนี้ที่ลานหน้า Central World มีงานนึงที่จัดตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค. คือ งาน International Christmas Music Festival งานนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกคนได้เข้าร่วมมีทั้งเพลง การแสดงที่สนุกสนาน มีกลิ่นอาย บรรยากาศของของงานวันคริสตมาส งานมีตั้งแต่ 15-30 ธ.ค. […]

Read More

Weekly Bible Online (Week4/Dec09) #wbo #bibleverse

ยอห์น 3:16  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ   แต่มีชีวิตนิรันดร์ John 3:16  For God so loved the world that he gave his one and only Son,  that whoever believes in him shall not perish but have eternal life สวัสดีวันคริสตมาสครับ วันนี้เป็นวันดี วันคริสตมาส  วันนี้ทุกคนคงได้ไปฉลองกันสนุกแน่ๆเลย ตอนแรกว่าจะไปกินที่โบสถ์วันนี้ แต่ดันมีงานปีใหม่ของที่ที่ไปฝึกงาน  (True) ไม่เป็นไร นานๆทีจะได้ไปงานคริสตมาสที่อื่นบ้าง เมื่อพูดถึงวันคริสตมาสแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความหมายจริงๆของวันคริสตมาส หลายคนเข้าใจผิดคิดไปว่าเป็นวันเกิดซานตาคลอส ไม่ก็เป็นวันเกิดใครสักคน เพราะชอบเรียกวันนี้อีกว่า X’Mas แต่ในความเป็นจริงแล้ว วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของทุกๆคน พระองค์ทรงบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮม ในคอกสัตว์ สถานที่ๆไม่ค่อยมีใครอยู่ได้นานนัก จะเห็นได้ว่าพระองค์ก็มีพระลักษณะเหมือนมนุษย์ปกติ […]

Read More