Tag: ความพอดี

WBO4-Oct2016 “กระวนกระวายทำไม?”

ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม? จงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่ง (มัทธิว 6:28-29) And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow: they neither toil nor spin, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. (Matthew 6:28-29)

Read More

WBO1-Feb2013 “ความพอดี”

1 ทิโมธี 6:7-8 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่​ได้​เอา​อะไร​เข้า​มา​ใน​โลก​เช่น​ไร เรา​ก็​เอา​อะไร​ออก​ไป​จาก​โลก​ไม่​ได้​เช่น​กัน  ถ้า​มี​อา​หาร​และ​เสื้อ​ผ้า เรา​ก็​ควร​พอ​ใจ​ใน​สิ่ง​เหล่า​นั้น 1 Timothy 6:7-8 for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content.

Read More

WBO5-Apr2011 “ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนนอกจากการกระทำ”

มัทธิว 6:25  เหตุ​ฉะนั้น เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​ร่างกาย​ของ​ตน​ว่า จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​มิใช่​หรือ และ​ร่างกาย​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่งห่ม​มิใช่​หรือ Matthew 6:25  Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? กลับมาพบกันอีกครั้ง กับข้อพระคัมภีร์หนุนใจประจำสัปดาห์  ในวันนี้ขอแสดงความยินดีที่เจ้าชายวิลเลี่ยมแห่งราชวงศ์ของอังกฤษ ได้เข้าสู่พิธีเสกสมรสกับเคท […]

Read More

WBO1-Feb 2011 “Balance of Life”

สุภาษิต 30:7-9  ข้า​พระ​องค์​ขอ​สอง​สิ่ง​จาก​พระ​องค์ขอ​อย่า​ทรง​ปฏิเสธ​ที่​จะ​ให้​ข้า​พระ​องค์​ก่อน​ข้า​พระ​องค์​ตาย   ขอ​ให้​ความ​มุสา​และ​ความ​เท็จ​ไกล​จาก​ข้า​พระ​องค์  ขอ​อย่า​ประทาน​ความ​ยากจน​หรือ​ความ​มั่ง​คั่ง​แก่​ข้า​พระ​องค์  ขอ​เลี้ยง​ข้า​พระ​องค์​ด้วย​อาหาร​ที่​พอดี​แก่​ข้า​พระ​องค์   เกรง​ว่า​ข้า​พระ​องค์​จะ​อิ่ม และ​ปฏิเสธ​พระ​องค์แล้ว​พูด​ว่า “​พระ​เจ้า​เป็น​ผู้ใด​เล่า”  หรือ​เกรง​ว่า​ข้า​พระ​องค์​จะ​ยากจน​และ​ขโมย  และ​กระทำ​ให้​พระ​นาม​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​มลทิน Proverbs 30:7-9 “Two things I ask of you, Lord; do not refuse me before I die: Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown […]

Read More