Tag: พระเยซู

“สันติสุข”

เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย (ยอห์น 14:27)Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. (John 14:27) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกัน ในช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาร้อนอีกครั้ง อาจทำให้เราป่วยเป็นหวัดเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน อย่าลืมดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะครับ ในพระธรรมตอนนี้ เมื่อพระเยซูกำลังจะสิ้นพระชนม์ในอีกไม่นานนี้ พระองค์ทรงเตรียมสาวกโดยตรัสในเรื่องสันติสุข ว่าพระองค์ทรงมอบสันติสุขให้แก่พวกท่าน เพราะความบาปได้ถูกยกแล้วโดยพระองค์ ถ้าผู้เชื่อได้วางใจในพระองค์ เราก็ไม่ต้องกลัวความตาย หรืออนาคตที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น […]

Read More

“พระเจ้าเป็นความรัก”

ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา (1 ยอห์น 4:8-10)Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him. In this is love, not that we have […]

Read More

“พระองค์ทรงเป็นของขวัญ”

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น (ยอห์น 3:16-17)“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. […]

Read More

“ข่าวดีวันคริสต์มาส”

ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่าน คือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า” (ลูกา 2:10-12) And the angel said to them, “Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a […]

Read More

“ทรงอยู่ข้างเรา”

ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า (ฟิลิปปี 4:13) I can do all things through him who strengthens me. (Philippians 4:13) สวัสดีทุกท่าน ในที่สุดเดือนสุดท้ายของปีก็กลับมาถึงอีกครั้ง วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้ ลองหาเวลาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้พบเจออะไรกันมาบ้าง ทุกสิ่งเป็นบทเรียนที่จะใช้วางแผนสำหรับอนาคตได้ สามารถนำมาปรับปรุง แก้ไข และนำมาปรับใช้ในปีต่อไปอย่างเหมาะสม ขอพระองค์เสริมกำลังพวกเราในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน การเรียน การทำสิ่งต่างๆ ด้วยครับ ในพระธรรมตอนนี้ ท่านเปาโลกล่าวว่า ท่านสามารถจัดการกับความขัดสนและดำเนินชีวิตท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังให้ท่าน จะเห็นได้ว่าเปาโลไม่ได้โอ้อวดว่าตัวเองมีพลัง แต่ยกย่องให้พระคริสต์เป็นผู้ที่ประทานพลัง ความสามารถให้ท่าน เมื่อมองมาที่ตัวเรา เราเองก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษ แต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ทรงเห็นว่าเราสามารถใช้ได้ พระองค์จึงทรงใช้เราในการทำงาน ทำพันธกิจตามที่เราสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังพวกเราในทุกเรื่องด้วยครับ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More

“ทรงเป็นขึ้นมา”

เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ได้​มอบ​เรื่อง​สำ​คัญ​ที่​สุด​ที่​ได้​รับ​มา​นั้น​แก่​พวก​ท่าน​คือ​พระ​คริสต์​วาย​พระ​ชนม์​เพราะ​บาป​ของ​เรา ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์ และ​ทรง​ถูก​ฝัง​ไว้ แล้ว​วัน​ที่​สาม​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา ตาม​ที่​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัม​ภีร์ พระ​องค์​ทรง​ปรากฏ​ต่อ​เค​ฟาส แล้ว​ต่อ​อัคร​ทูต​สิบ​สอง​คน ต่อ​จาก​นั้น พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​พี่​น้อง​กว่า​ห้า​ร้อย​คน​ใน​เวลา​เดียว​กัน ที่​ส่วน​มาก​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​จน​ถึง​ทุก​วัน​นี้ แต่​บ้าง​ก็​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว ต่อ​จาก​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​ยา​กอบ แล้ว​ต่อ​อัคร​ทูต​ทั้ง​หมด หลัง​สุด​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​ต่อ​ข้าพ​เจ้า ผู้​เป็น​เหมือน​เด็ก​ที่​คลอด​ก่อน​กำ​หนด (1 โครินธ์ 15:3-8) For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in […]

Read More

“พระเจ้าทรงรักทุก ๆ คน”

พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง​นี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​พระ​บุตร​เข้า​มา​ใน​โลก ไม่​ใช่​เพื่อ​พิ​พาก​ษา​โลก แต่​เพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด​โดย​พระ​บุตร​นั้น (ยอห์น 3:16-17) For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be […]

Read More

“ยอมเพื่อพวกเราทุกคน”

เพราะ​พระ​คริสต์​ทรง​ทน​ทุกข์​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ​เพราะ​บาป คือ​พระ​องค์​ผู้​ชอบ​ธรรม​เพื่อ​ผู้​ไม่​ชอบ​ธรรม เพื่อ​จะ​นำ​พวก​ท่าน​ไป​ถึง​พระ​เจ้า ฝ่าย​กาย​พระ​องค์​จึง​สิ้น​พระ​ชนม์ แต่​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​ทรง​คืน​พระ​ชนม์ (1 เปโตร 3:18) For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit, (Romans 3:18)

Read More

“ทรงช่วยเหลือทุกคน”

ขณะ​เมื่อ​เรา​ยัง​อ่อน​กำ​ลัง พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​คน​อธรรม​ใน​เวลา​ที่​เหมาะ​สม อัน​ที่​จริง มี​น้อย​คน​นัก​จะ​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ชอบ​ธรรม แต่​บาง​ที​จะ​มี​คน​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ดี​ก็​ได้ แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา คือ​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา เพราะ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​แล้ว​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์ ยิ่ง​กว่า​นั้น​เรา​จะ​พ้น​จาก​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​โดย​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​ถ้า​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​ศัตรู​ต่อ​พระ​เจ้า​เรา​ได้​กลับ​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์ โดย​ที่​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​สิ้น​พระ​ชนม์ ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก​เมื่อ​กลับ​คืน​ดี​แล้ว เรา​ก็​จะ​รอด​โดย​พระ​ชนม์​ชีพ​ของ​พระ​องค์ (โรม 5:6-10) For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person-though perhaps for a good person one would dare even to die but God shows his […]

Read More

“รักกันด้วย…….”

ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำ​และ​ด้วย​ความ​จริง (1 ยอห์น 3:18) Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth. (1 John 3:18)

Read More
%d bloggers like this: