Tag: พอดี

WBO3-Mar2012 “พอใจ…ในสิ่งที่เรามี”

1 ทิโมธี 6:8-10   ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้า เราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้น  ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ  เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด  ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ  และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย 1 Timothy 6:8-10   But if we have food and clothing, with these we will be content. But f those who desire to be rich fall into temptation,  into a snare, into many senseless and harmful desires that  plunge people into ruin and destruction.  For the […]

Read More