Tag: พอใจ

WBO4-Oct2016 “กระวนกระวายทำไม?”

ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม? จงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่ง (มัทธิว 6:28-29) And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow: they neither toil nor spin, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. (Matthew 6:28-29)

Read More

WBO3-Mar2012 “พอใจ…ในสิ่งที่เรามี”

1 ทิโมธี 6:8-10   ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้า เราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้น  ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ  เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด  ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ  และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย 1 Timothy 6:8-10   But if we have food and clothing, with these we will be content. But f those who desire to be rich fall into temptation,  into a snare, into many senseless and harmful desires that  plunge people into ruin and destruction.  For the […]

Read More