Tag: พ่อ

"นำพาไปสู่ทางที่ถูกต้อง"

จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเติบใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้น (สุภาษิต 22:6)Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it. (Proverbs 22:6) สวัสดีทุกท่าน ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว อากาศเริ่มจะเย็นลงกันบ้างแล้ว หวังว่าอากาศจะเย็นแบบนี้ไปนาน ๆ เลยนะ ในช่วงนี้หลายคนก็น่าจะกำลังเคลียร์งานเพื่อจะได้เสร็จแล้วเตรียมหยุดกันอย่างสบายใจ บางที่ก็อาจจะมีฉลองกัน และบางคนน่าจะได้หยุดในช่วงวันหยุดในสัปดาห์นี้ ยังไงก็ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแล ในการเดินทาง เสริมกำลังในการทำงานกันด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งในถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลมอน ซึ่งได้สอนให้กับพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองให้สอนลูก ๆ ให้พวกเขารู้จักรัก เชื่อและวางใจในพระองค์ เพื่อให้พวกเขาไม่หลุดไปจากทางของพระองค์ ขอให้พวกเราเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเขาด้วย ให้พวกเขาเห็นแบบอย่างของพวกเรา และพวกเขาจะได้เข้าใจและดำเนินในหนทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ขอพระเจ้าประทานสติปัญญา ความตั้งใจให้กับพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองในการสั่งสอนบุตรหลานกันด้วยนะครับ […]

Read More

“เชื่อฟังท่าน”

บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่อง เพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า (โคโลสี 3:20) Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. (Colossians 3:20) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ระลึกถึงวันอีสเตอร์ วันที่หลังจากที่พระเยซูทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนแล้ว พระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นจากความตาย แสดงให้เห็นว่า พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และยังอยู่กับเราจนทุกวันนี้ หลังจากที่ได้หยุดในช่วงวันสงกรานต์กันไป ในตอนนี้ก็กลับมาทำงานกันตามปกติแล้ว อย่าลืมที่จะเริ่มต้นทำงานที่ยังจัดการไม่เสร็จ ให้ทำอย่างเรียบร้อย เพื่อให้งานได้เดินหน้าต่อไป เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการทำงานด้วย ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม การไม่เชื่อฟังพ่อแม่เท่ากับการกบฏต่อพระเจ้า และจะถูกลงโทษอย่างหนัก จะเห็นได้จากพระเยซูที่ทรงเป็นตัวอย่างของบุตรโดยเชื่อฟังโยเซฟและมารีย์มารดาของพระองค์ การเชื่อฟังพ่อแม่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่าเพื่อฟังพ่อแม่แล้วบัตรจะได้รับความรอด แต่การเชื่อฟังนั้นเป็นการสะท้อนรูปแบบที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในครอบครัว สิ่งนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้อง เหมาะสม ดังนั้น พวกเราเองก็ควรให้ความเคารพ เชื่อฟังพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเรา ให้เป็นแบบอย่างกับผู้คนได้เห็นว่า เราเคารพและเชื่อฟังพวกท่าน ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Read More

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า”

บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” (เอเฟซัส 6:1-3) Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in the land.” (Ephesians 6:1-3)

Read More

WBO1-Dec2016 “เคารพเชื่อฟังพ่อแม่”

บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดี และมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะ แต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เอเฟซัส 6:1-4) Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in the land.” Fathers, do not […]

Read More

WBO1-Dec2015 “ความเป็นพ่อ”

  Designed by Freepik เอเฟซัส 6:1-4 บุตร​ทั้ง​หลาย จง​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มาร​ดา​ของ​ท่าน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​ว่า​นี่​เป็น​เรื่อง​ถูกต้อง “จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มาร​ดา​ของ​เจ้า”  นี่​เป็น​บัญ​ญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญ​ญา​กำ​กับ​ด้วย “เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​ยืน​ยาว​บน​แผ่น​ดิน​โลก”  ส่วน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​บิดา อย่า​ยั่ว​บุตร​ของ​ท่าน​ให้​เกิด​โทสะ แต่​จง​เลี้ยง​ดู​พวก​เขา​ด้วย​การ​สั่ง​สอน​และ​การ​เตือน​สติ​ตาม​หลัก​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า Ephesians 6:1-4  Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in […]

Read More

WBO1-Dec2014 “ก้าวไปด้วยใจที่มั่นคง”

สุภาษิต 3:11-12 ลูก​เอ๋ย อย่า​ดู​หมิ่น​พระ​ดำ​รัส​สอน​ของ​พระ​ยาห์​เวห์ และ​อย่า​เบื่อ​หน่าย​พระ​ดำ​รัส​เตือน​ของ​พระ​องค์ เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ตัก​เตือน​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก ดัง​บิดา​ตัก​เตือน​บุตร​ที่​เขา​โปรดปราน Proverbs 3:11-12 ​​​​​​​​My son, do not despise the Lord’s discipline ​​​​​​​or be weary of his reproof, ​​​for the Lord reproves him whom he loves, ​​​​​​​as a father the son in whom he delights. ​​​

Read More

WBO2-Aug2014 “เชื่อฟังบิดามารดา”

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ‘จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า ดัง​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ทรง​บัญชา​เจ้า​ไว้ เพื่อ​เจ้า​จะ​มี​ชีวิต​ยืน​นาน และ​จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อ​เจ้า​ใน​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ประ​ทาน​แก่​เจ้า Deuteronomy 5:16 “‘Honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you.

Read More

WBO1-Dec2013 “ฉันดีใจที่มีเธอ”

เอเฟซัส 6:1-3 บุตร​ทั้ง​หลาย จง​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มาร​ดา​ของ​ท่าน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่อง​ถูกต้อง  “จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มาร​ดา​ของ​เจ้า”  นี่​เป็น​บัญ​ญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญ​ญา​กำ​กับ​ด้วย  เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​ยืน​ยาว​บน​แผ่น​ดิน​โลก” Ephesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), that it may go well with you and that you may live long in the land.”

Read More

WBO1-Dec2012 “รักพ่อ”

สุภาษิต 4:1 ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนของพ่อ และจงใส่ใจเพื่อจะได้ความรอบรู้ Proverbs 4:1 Hear, O sons, a father’s instruction, and be attentive, that you may gain insight,

Read More