“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า”

บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” (เอเฟซัส 6:1-3) Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in the land.” (Ephesians 6:1-3)

Read More

WBO1-Dec2016 “เคารพเชื่อฟังพ่อแม่”

บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดี และมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา อย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะ แต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เอเฟซัส 6:1-4) Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in the land.” Fathers, do not […]

Read More

WBO1-Dec2015 “ความเป็นพ่อ”

  Designed by Freepik เอเฟซัส 6:1-4 บุตร​ทั้ง​หลาย จง​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มาร​ดา​ของ​ท่าน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​ว่า​นี่​เป็น​เรื่อง​ถูกต้อง “จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มาร​ดา​ของ​เจ้า”  นี่​เป็น​บัญ​ญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญ​ญา​กำ​กับ​ด้วย “เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​ยืน​ยาว​บน​แผ่น​ดิน​โลก”  ส่วน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​บิดา อย่า​ยั่ว​บุตร​ของ​ท่าน​ให้​เกิด​โทสะ แต่​จง​เลี้ยง​ดู​พวก​เขา​ด้วย​การ​สั่ง​สอน​และ​การ​เตือน​สติ​ตาม​หลัก​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า Ephesians 6:1-4  Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in […]

Read More

WBO1-Dec2014 “ก้าวไปด้วยใจที่มั่นคง”

สุภาษิต 3:11-12 ลูก​เอ๋ย อย่า​ดู​หมิ่น​พระ​ดำ​รัส​สอน​ของ​พระ​ยาห์​เวห์ และ​อย่า​เบื่อ​หน่าย​พระ​ดำ​รัส​เตือน​ของ​พระ​องค์ เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ตัก​เตือน​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก ดัง​บิดา​ตัก​เตือน​บุตร​ที่​เขา​โปรดปราน Proverbs 3:11-12 ​​​​​​​​My son, do not despise the Lord’s discipline ​​​​​​​or be weary of his reproof, ​​​for the Lord reproves him whom he loves, ​​​​​​​as a father the son in whom he delights. ​​​

Read More

WBO2-Aug2014 “เชื่อฟังบิดามารดา”

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ‘จง​ให้​เกียรติ​แก่​บิดา​มารดา​ของ​เจ้า ดัง​ที่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ทรง​บัญชา​เจ้า​ไว้ เพื่อ​เจ้า​จะ​มี​ชีวิต​ยืน​นาน และ​จะ​เป็น​การ​ดี​ต่อ​เจ้า​ใน​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ประ​ทาน​แก่​เจ้า Deuteronomy 5:16 “‘Honor your father and your mother, as the Lord your God commanded you, that your days may be long, and that it may go well with you in the land that the Lord your God is giving you.

Read More

WBO1-Dec2013 “ฉันดีใจที่มีเธอ”

เอเฟซัส 6:1-3 บุตร​ทั้ง​หลาย จง​เชื่อ​ฟัง​บิดา​มาร​ดา​ของ​ท่าน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่อง​ถูกต้อง  “จง​ให้​เกียรติ​บิดา​มาร​ดา​ของ​เจ้า”  นี่​เป็น​บัญ​ญัติ​ข้อ​แรก​ที่​มี​พระ​สัญ​ญา​กำ​กับ​ด้วย  เพื่อ​เจ้า​จะ​ไป​ดี​มา​ดี​และ​มี​อายุ​ยืน​ยาว​บน​แผ่น​ดิน​โลก” Ephesians 6:1-3 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), that it may go well with you and that you may live long in the land.”

Read More

WBO1-Dec2012 “รักพ่อ”

สุภาษิต 4:1 ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนของพ่อ และจงใส่ใจเพื่อจะได้ความรอบรู้ Proverbs 4:1 Hear, O sons, a father’s instruction, and be attentive, that you may gain insight,

Read More
%d bloggers like this: