Tag: เสียสละ

“ทิ้งสิ่งเดิม เพิ่มสิ่งใหม่”

ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น สิ่ง​ทั้ง​หมด​นี้​เกิด​จาก​พระเจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์​โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์ และ​ประ​ทาน​พันธ​กิจ​ใน​เรื่อง​การ​คืน​ดี​นี้​แก่​เรา (2 โครินธ์ 5:17-18) Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; (2 Corinthians 5:17-18)

Read More

WBO2-Dec2013 “ยอม”

2 โครินธ์  8:9 เพราะ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​จัก​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​แล้ว​ว่า แม้​พระ​องค์​ทรง​มั่งคั่ง ก็​ยัง​ทรง​ยอม​เป็น​คน​ยาก​จน​เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​มั่งคั่ง เนื่อง​จาก​ความ​ยาก​จน​ของ​พระ​องค์ 2 Corinthians 8:9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich.

Read More

WBO1-Apr2013 “ความรักของพระเจ้า”

1 ยอห์น 4:9-10 ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ก็​เป็น​ที่​ประ​จักษ์​แก่​เรา​โดย​ข้อ​นี้ คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เข้า​มา​ใน​โลก เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำ​รง​ชีวิต​โดย​พระ​บุตร ความ​รัก​ที่​ข้าพ​เจ้า​พูด​ถึง​นี้​ไม่​ใช่​ที่​เรา​รัก​พระ​เจ้า แต่​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​เรา และ​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​มา เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาปของ​เรา 1 John 4:9-10 In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.In this is love, not that we have loved God but that he loved us and […]

Read More

WBO3-Apr2012 “ก้าวไปด้วยกัน”

กาลาเทีย  6:4-5  แต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเอง แล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่น  เพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเอง Acts 6:4-5  But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor.  For each will have to bear his own load.

Read More

WBO1-Apr2012 “ทรงยอมตายเพื่อเรา”

1 โครินธ์  15:3-4  เพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์วายพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์  และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ 1 Corinthian 15:3-4   For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures

Read More

Weekly Bible Online (Week 2/Sep 2010) #weeklybible #bibleverse

มัทธิว 6:1-4 จงระวัง  อย่ากระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น  ถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์  เหตุฉะนั้น   เมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่าน  เหมือนคนหน้าซื่อใจคด  กระทำในธรรมศาลาและตามถนน  เพื่อให้คนสรรเสริญ   เราบอกความจริงแก่ท่านว่า   เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว ฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทำทาน  อย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้น  ทานของท่านจะต้องเป็นทานลับ   และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ   จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน Matthew 6:1-4 Be careful not to do your ‘acts of righteousness’ before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.  So when you give to the needy, […]

Read More