Tag: 1 เปโตร

“ทรงนำเรา”

เพราะ​ฉะนั้น พวก​ท่าน​จง​ถ่อม​ตัว​ลง​ภาย​ใต้​พระ​หัตถ์​อัน​ทรง​ฤทธิ์​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​ว่า​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​พวก​ท่าน​ขึ้น​เมื่อ​ถึง​เวลา​อัน​ควร จง​ละ​ความ​กัง​วล​ทุก​อย่าง​ของ​พวก​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วง​ใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย (1 เปโตร 5:6-7) Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. (1 Peter 5:6-7)

Read More

“ฟัง และพร้อมทำตาม”

แต่​ใน​ใจ​ของ​พวก​ท่าน จง​เคารพ​นับ​ถือ​พระ​คริสต์​ว่า​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​เตรียม​พร้อม​เสมอ ที่​จะ​อธิ​บาย​กับ​ทุก​คน​ที่​ขอ​ทราบ​เหตุ​ผล​เกี่ยว​กับ​ความ​หวัง​ของ​พวก​ท่าน แต่​จง​ตอบ​ด้วย​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ด้วย​ความ​นับ​ถือ จง​มี​มโน​ธรรม​ที่​บริ​สุทธิ์ เพื่อ​เมื่อ​พวก​ท่าน​ถูก​ใส่​ร้าย คน​ที่​กล่าว​ร้าย​ความ​ประ​พฤติ​ดี​ของ​พวก​ท่าน​ใน​พระ​คริสต์ จะ​ต้อง​อับ​อาย (1 เปโตร 3:15-16) but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, […]

Read More

WBO1-Oct2016 “ดูดีจากภายใน”

อย่าประดับตัวแต่ภายนอก ด้วยการถักผม การสวมใส่เครื่องทอง หรือการนุ่งห่มเสื้อผ้า แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า (1 เปโตร 3:3-4) Do not let your adorning be external-the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear- but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which […]

Read More

WBO1-Jun2014 “ละความกังวลใจ อยู่ในพระองค์”

1 เปโตร 5:7 จง​ละ​ความ​กระวน​กระวาย​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วงใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ 1 Peter 5:7 casting all your anxieties on him, because he cares for you.

Read More

WBO2-Feb2014 “รักและให้อภัย”

1 เปโตร 4:8 เหนือ​สิ่ง​อื่น​ใด​ก็​คือ จง​รัก​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ความ​รัก​ให้​อภัย​บาป​มาก​มาย​ได้ 1 Peter 4:8 Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.

Read More

WBO4-Apr2013 “เมื่อมีปัญหา…อธิษฐาน”

ยากอบ 5:13 มี​ใคร​ใน​พวก​ท่าน​ทน​ทุกข์​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​อธิษ​ฐาน มี​ใคร​ร่า​เริง​ยินดี​หรือ? จง​ให้​คน​นั้น​ร้อง​เพลง​สรร​เสริญ James 5:13 Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise.

Read More

WBO3-Apr2013 “ถ่อมใจยอมเชื่อฟัง”

1 เปโตร 5:5 ​ ใน​ทำ​นอง​เดียว​กัน พวก​ท่าน​ที่​อ่อน​อาวุ​โส ก็​จง​ยอม​เชื่อ​ฟัง​พวก​ผู้​อาวุ​โส ท่าน​ทุก​คน​จง​สวม​ความ​ถ่อม​ตัว​ใน​การ​ปฏิ​บัติ​ต่อ​กัน​และ​กัน เพราะ พระ​เจ้า​ทรง​ต่อสู้​คน​ที่​หยิ่ง​จอง​หอง แต่​ประทาน​พระ​คุณ​แก่​คน​ที่​ถ่อม​ใจ 1 Peter 5:5 Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for “God opposes the proud but gives grace to the humble.”

Read More

WBO2-Mar2013 “เราเป็นปุโรหิตหลวง”

1 เปโตร 2:9 แต่​พวก​ท่าน​เป็นพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ เป็น​ประ​ชา​​กร​อัน​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​พระ​เจ้าเพื่อ​ให้​พวก​ท่าน​ประ​กาศ​พระ​เกียรติ​คุณ​ของ​พระ​องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​ให้​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์ 1 Peter 2:9 But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.

Read More

WBO5-Nov2012 “อย่าหลงกิเลสตัณหา”

1 เปโตร 1:14-15 เช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น 1 Peter 1:14-15  As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance,but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct,

Read More

WBO1-Jun2011 “เพื่อนที่ดีย่อมมีน้ำใจให้แก่กัน”

1 เปโตร 3:8-9 ใน​ที่​สุด​นี้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน เห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง มี​จิต​ใจ​อ่อน​โยน​และ​ถ่อมตัว  อย่า​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ชั่ว หรือ​อย่า​ด่า​ตอบ​การ​ด่า แต่​ตรง​กัน​ข้าม จง​อวย​พร เพราะ​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ให้​พวก​ท่าน​ทำ​เช่น​นั้น เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​พร 1 Peter 3:8-9  Finally, all of you,  have unity of mind, sympathy,  brotherly love, w a tender heart, and a humble mind.  Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for a to this […]

Read More
%d bloggers like this: