“ทรงบังเกิดมายังโลกนี้เพื่อ…”

คำ​กล่าว​นี้​สัตย์​จริง​และ​สม​ควร​แก่​การ​รับ​ไว้​อย่าง​ยิ่ง คือ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​เสด็จ​มา​ใน​โลก เพื่อ​ทรง​ช่วย​คน​บาป​ให้​รอด และ​ใน​พวก​คน​บาป​นั้น​ข้าพ​เจ้า​เป็น​ตัว​เอ้ แต่​เพราะ​เหตุ​นี้​ข้าพ​เจ้า​จึง​ได้​รับ​พระ​เมต​ตา เพื่อ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​ได้​ทรง​สำ​แดง​ความ​อด​ทน​อย่าง​ยิ่ง​ต่อ​ข้าพ​เจ้า​ซึ่ง​เป็น​ตัว​เอ้​นั้น เพื่อ​เป็น​แบบ​อย่าง​แก่​คน​ทั้ง​หลาย ที่​จะ​เชื่อ​ใน​พระ​องค์ แล้ว​ได้​รับ​ชีวิต​นิรันดร์ พระ​มหา​กษัตริย์​ผู้​ทรง​ดำรง​อยู่​นิรันดร์ ผู้​เป็น​องค์​อมตะ และ​ไม่​ทรง​ปรา​กฏ​แก่​ตา ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​แต่​เพียง​องค์​เดียว ขอ​พระ​เกียรติ​และ​พระ​สิ​ริ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อา​เมน (1 ทิโมธี 1:15-17) The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as […]

Read More

WBO2-Dec2016 “ทรงช่วยให้เรารอด”

คำกล่าวนี้สัตย์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่ง คือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลก เพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอ้ แต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตา เพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอ้นั้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะเชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ ผู้เป็นองค์อมตะ และไม่ทรงปรากฏแก่ตา ผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว ขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน (1 ทิโมธี 1:15-17) The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, […]

Read More

WBO1-Nov2016 “มองภายในใจ”

ส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสม และพอเหมาะพอควร ไม่ต้องถักผมหรือประดับกายด้วยทองคำ ไข่มุก หรือเสื้อผ้าราคาแพง แต่ประดับด้วยการทำดี สมกับเป็นหญิงที่ประกาศตนว่านมัสการพระเจ้า (1 ทิโมธี 2:9-10) likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. (1 Timothy 2:9-10

Read More

WBO5-Sep2016 “เป็นแบบอย่าง”

อย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจาและการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ (1 ทิโมธี 4:12) Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. (1 Timothy 4:12)

Read More

WBO3-Jun2013 “ร่ำรวย…ไม่ยั่งยืน”

1 ทิโมธี 6:9-10 ส่วน​พวก​ที่​อยาก​ร่ำ​รวย​ก็​ตก​อยู่​ใน​การ​ล่อ​ลวง​และ​ติด​กับ​ดัก​ของ​ความ​อยาก​มาก​มาย​ที่​โง่​เขลา​และ​อัน​ตราย ซึ่ง​ฉุด​คน​เรา​ให้​ลง​ไป​สู่​ความ​พินาศ​และ​ความ​ย่อย​ยับ เพราะ​ว่า​การ​รัก​เงิน​ทอง​เป็น​ราก​เหง้า​ของ​ความ​ชั่ว​ทั้ง​หมด ความ​โลภ​เงิน​ทอง​นี้​ที่​ทำ​ให้​บาง​คน​หลง​ไป​จาก​ความ​เชื่อ และ​ตรอม​ตรม​ด้วย​ความ​ทุกข์​มาก​มาย 1 Timothy 6:9 But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving […]

Read More

WBO2-May2013 “อธิษฐาน ทูลขอ ขอบพระคุณ”

1 ทิโมธี 2:1 เพราะ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด​ทั้ง​หมด ข้าพ​เจ้า​ขอร้อง​พวก​ท่าน​ให้​วิง​วอน อธิษ​ฐาน ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​ทุก​คน 1 Timothy 2:1 First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people,

Read More

WBO1-Feb2013 “ความพอดี”

1 ทิโมธี 6:7-8 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่​ได้​เอา​อะไร​เข้า​มา​ใน​โลก​เช่น​ไร เรา​ก็​เอา​อะไร​ออก​ไป​จาก​โลก​ไม่​ได้​เช่น​กัน  ถ้า​มี​อา​หาร​และ​เสื้อ​ผ้า เรา​ก็​ควร​พอ​ใจ​ใน​สิ่ง​เหล่า​นั้น 1 Timothy 6:7-8 for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content.

Read More

WBO3-Oct2012 “อธิษฐานเพื่อผู้อื่น”

1 ทิโมธี 2:8-10 เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกผู้ชายยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานในทุกแห่งหน โดยปราศจากความโกรธหรือการทุ่มเถียงกัน ส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสม และพอเหมาะพอควร ไม่ต้องถักผมหรือประดับกายด้วยทองคำ ไข่มุก หรือเสื้อผ้าราคาแพง แต่ประดับด้วยการทำดี สมกับเป็นหญิงที่ประกาศตนว่านมัสการพระเจ้า 1 Timothy 2:8-10 I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling; likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or […]

Read More

WBO4-Aug2012 “อธิษฐาน ทูลขอ ขอบพระคุณ”

  1 ทิโมธี 2:1 เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน  ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน 1 Timothy 2:1 First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people,

Read More

WBO3-Mar2012 “พอใจ…ในสิ่งที่เรามี”

1 ทิโมธี 6:8-10   ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้า เราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้น  ส่วนพวกที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับ  เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด  ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ  และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย 1 Timothy 6:8-10   But if we have food and clothing, with these we will be content. But f those who desire to be rich fall into temptation,  into a snare, into many senseless and harmful desires that  plunge people into ruin and destruction.  For the […]

Read More
%d bloggers like this: