“ทรงรับฟังเราเสมอ”

เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง (สดุดี 34:17-18) When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. (Psalm 34:17-18)

Read More

WBO2-Apr2014 “เชื่อและมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็น”

ฮีบรู 11:1-3 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น โดย​ความ​เชื่อ​นี้​เอง​คน​สมัย​ก่อน​จึง​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​จาก​พระ​เจ้าโดย​ความ​เชื่อ เรา​จึง​เข้า​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​จักร​วาล ด้วย​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์ ดัง​นั้น​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น​จึง​เป็น​สิ่ง​ที่​เกิด​จาก​สิ่ง​ที่​ไม่​ปรา​กฏ​ให้​เห็น Hebrew 11:1-3 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen […]

Read More
%d bloggers like this: