Tag: smile

WBO4-Apr2015 “ปล่อยวางความโกรธ”

สุภาษิต 15:18 คน​อารมณ์​ร้อน​เร้า​ให้​เกิด​การ​วิวาท แต่​คน​ที่​โกรธ​ช้า​ก็​ระ​งับ​การ​พิ​พาท Proverbs 15:18 ​​​​​​​​A hot-tempered man stirs up strife, ​​​​​​​but he who is slow to anger quiets contention. ​​​

Read More