WBO1-Apr2013 “ความรักของพระเจ้า”

11905

1 ยอห์น 4:9-10 ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ก็​เป็น​ที่​ประ​จักษ์​แก่​เรา​โดย​ข้อ​นี้ คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เข้า​มา​ใน​โลก เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำ​รง​ชีวิต​โดย​พระ​บุตร ความ​รัก​ที่​ข้าพ​เจ้า​พูด​ถึง​นี้​ไม่​ใช่​ที่​เรา​รัก​พระ​เจ้า แต่​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​เรา และ​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​มา เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาปของ​เรา

1 John 4:9-10 In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.In this is love, not that we have loved God but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins.

กลับมาอีกครั้งกับข้อพระคัมภีร์หนุนใจ ในวันนี้ขอต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงของวันที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ วันที่ 3 ทรงฟื้นคืนพระชนม์กัน วันสำคัญอย่างนี้น่าจะมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ถ้าใครยังไม่ได้อ่านของสัปดาห์ที่แล้วก็สามารถย้อนขึ้นไปอ่านได้นะครับ

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ มาจากจดหมายของท่านยอห์น หนึ่งในสาวกของพระเยซูคริสต์ ซึ่งในช่วงนั้นก็ได้พบกับคำสอนเท็จ คำสอนที่ผิดเพี้ยน หรือสิ่งที่ชั่วร้าย ท่านจึงได้เขียนเตือนบอกคริสเตียนให้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเป็นคริสเตียนที่ดี ความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรานั้น เป็นการทรงนำให้พระบุตรของพระเจ้า คือ พระเยซูคริสต์ ลงมาบังเกิด และยอมตายบนไม้กางเขน และทรงฟื้นคืนพระชนม์ นี่เป็นการทรงสละของพระองค์ ที่พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ทรงรักเรา แม้ว่าเราจะดูเหมือนไม่มีใครรัก แต่เรายังมีพระองค์ทรงรักเราไม่มีเปลี่ยนแปลง ขอให้เราเชื่อใจ เปิดใจ ด้วยความจริงใจ เราก็ได้รับความรอดแล้ว

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงที่อธิบายเรื่องของพระเยซูได้ดีอีกเพลง ไม่รอช้า มาฟังกันดีกว่า

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3VZeLWcI1Ic]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.