WBO2-Mar2015 “สารภาพบาป”

prayer_edit

1 ยอห์น 1:9 ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น

1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

สวัสดีทุกคนครับ ในช่วงนี้อากาศก็ร้อนกันขึ้นมา หลายคนก็จะเหนื่อยง่ายขึ้น ยิ่งถ้าต้องทำงานกันในกลางแจ้งอีก ยิ่งแล้วกันใหญ่ ขอพระเจ้าทรงนำในการทำงานในสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ด้วย

ในข้อพระคัมภีร์ 1 ยอห์น นี้ มาจากจดหมายของท่านยอห์นที่ถูกส่งไปเพื่อใช้หนุนใจให้เรามีการสามัคคีธรรมร่วมกัน รวมถึงสอนไม่ให้เราหลงไปจากทางของพระองค์ ในส่วนที่นำมาอยู่จะอยู่ในเรื่องของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่าง

เมื่อเรากระทำในสิ่งที่ผิดบาปทั้งหลาย ทั้งในสิ่งที่เราตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม เราควรยอมรับในความผิดบาป สารภาพกับพระองค์ด้วยความเต็มใจ พระองค์ทรงยกโทษบาปให้กับเรา แต่เราเองก็ต้องไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้นอีกนะ ขอพระเจ้าทรงนำเราให้ยอมรับในความผิดบาปที่เราทำ และทำในสิ่งที่เหมาะสมตามน้ำพระทัยพระเจ้ากันดีกว่า

เพลงปิดท้ายในวันนี้ เป็นเพลง Hymn ที่มีการเรียบเรียงใหม่ได้ร่วมสมัยขึ้น ไม่มัวรอช้า มาฟังกัน

เพลง รักพระเยซูรักมากกว่าก่อน ร้องโดย กิตติคุณ ตรีคูณวัฒนา (กิต) 

อัลบั้ม ReHymn

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.