WBO4-Jan2013 “ร่วมใจกัน”

pryingafricanamericanfamily-main_Full

มัทธิว 18:19-20 เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้ เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น
Matthew 18:19-20 Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I among them.”

เข้าสู่ปลายเดือน ม.ค. แล้ว อากาศก็มีทั้งเย็น และร้อน ยังไงก็ อย่าลืมดูแลสุขภาพดีๆ อย่าได้เป็นหวัดแบบกริชในตอนนี้นะครับ

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ อยู่ในช่วงที่พระเยซูตรัสคำอุปมา เพื่อสั่งสอนผู้คน ที่กล่าวเป็นคำอุปมา ก็เพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในในส่วนนี้เป็นการกล่าวโดยตรง ให้เราที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน ถ้าเรารวมใจกันทำสิ่งใด อย่างการรวมใจกันอธิษฐานเผื่อในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในพระนามของพระเยซู   สิ่งนั้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเราร่วมใจกันจริงๆ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตต่อไป ที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งต่างๆ ข้างหน้าได้อย่างไม่ต้องกลัวอะไร สู้ๆ นะครับ ^^

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงคริสเตียนที่กล่าวว่า ให้เรารวมใจเป็นหนึ่ง ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม เราควรพึ่งในพระเยซู

เพลง รวมกันในพระเยซู

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=q-9RAhDkBbs]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.