Tag: praying

WBO4-Jan2013 “ร่วมใจกัน”

มัทธิว 18:19-20 เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้ เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น Matthew 18:19-20 Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I among them.”

Read More

WBO4-Aug2012 “อธิษฐาน ทูลขอ ขอบพระคุณ”

  1 ทิโมธี 2:1 เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน  ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน 1 Timothy 2:1 First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people,

Read More