“ไม่กลัวสิ่งใด”

เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​กลัว ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์ ใน​พระ​เจ้า ผู้​ที่​ข้า​พระ​องค์​สรร​เสริญ​พระ​วจนะ ใน​พระ​เจ้า ข้า​พระ​องค์​วาง​ใจ ข้า​พระ​องค์​จะ​ไม่​กลัว เนื้อ​หนัง​จะ​ทำ​อะไร​ข้า​พระ​องค์​ได้? (สดุดี 56:3-4) When I am afraid, ​​​​​​​I put my trust in you. ​​​​​​​​In God, whose word I praise, ​​​​​​​in God I trust; I shall not be afraid. ​​​​​​​What can flesh do to me? ​​​(Psalm 56:3-4)

Read More

“จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ”

จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ (ฟิลิปปี 4:4-7) Rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand; do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made […]

Read More

WBO4-Jun2016 “มุ่งมั่น ก้าวไปข้างหน้า”

“ลองคิด‍ดู พระ‍บิดาได้ประ‌ทานความรักแก่เราเพียง‍ไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระ‍เจ้า และเราก็เป็นอย่างนั้น เหตุที่ชาว‍โลกไม่รู้‍จักเรา ก็เพราะเขาไม่รู้‍จักพระ‍องค์ ท่านที่‍รักทั้ง‍หลาย เดี๋ยว‍นี้เราเป็นลูกของพระ‍เจ้า และเราจะเป็นอย่าง‍ไรต่อ‍ไปข้าง‍หน้านั้นเรายังไม่รู้ แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระ‍องค์จะเสด็จมาปรา‌กฏนั้น เราจะเป็นเหมือนอย่างพระ‍องค์ เพราะ‍ว่าเราจะเห็นพระ‍องค์อย่างที่พระ‍องค์ทรงเป็นอยู่นั้น และทุก‍คนที่มีความหวังอย่าง‍นี้ในพระ‍องค์ ก็ชำระตนให้บริ‌สุทธิ์เหมือนที่พระ‍องค์ทรงบริ‌สุทธิ์” (1 ยอห์น 3:1-3 THSV11) “See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know […]

Read More

WBO3-May2015 “ทรงอยู่กับเราเสมอ”

2 ทิโมธี 1:7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา 2 Timothy 1:7  for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.

Read More

Weekly Bible Online (W.1 – Mar2012)

ยากอบ 1:2-3  พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง  เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น  ทำให้เกิดความทรหดอดทน James 1:2-3   Count it all joy, my brothers, when you meet trials  of various kinds, for you know that  the testing of your faith  produces steadfastness.

Read More
%d bloggers like this: