Tag: ความอดทน

“จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ”

จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ (ฟิลิปปี 4:4-7) Rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand; do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made […]

Read More

“จงอดทน”

จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย (โคโลสี 3:13) bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. (Colossians 3:13)

Read More

“ยินดีแม้เผชิญทุกข์”

ยิ่ง‍กว่า‍นั้น เราก็ชื่น‍ชมยินดีในความทุกข์‍ยากด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์‍ยากนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระ‍เจ้าทรงใช้ได้ และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวัง และความหวังจะไม่ทำ ให้ผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระ‍เจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิต‍ใจของเรา โดยทางพระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ ซึ่งพระ‍องค์ได้ประ‌ทานให้แก่เราแล้ว (โรม 5:3-5) More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit […]

Read More

WBO4-Sep2016 “ยินดีกับทุกอุปสรรค”

ยิ่งกว่านั้น เราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวัง และความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว (โรม 5:3-5) we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given […]

Read More

WBO1-Jul2016 “ใจเย็น”

บุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้ และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจ แม้คนโง่หากนิ่งเสียก็นับว่ามีปัญญา เมื่อเขาปิดปากของตนก็นับว่ามีความคิด (สุภาษิต 17:27-28) Whoever restrains his words has knowledge, and he who has a cool spirit is a man of understanding. Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent. (Proverbs 17:27-28)

Read More

WBO2-Nov2015 “กล้าเผชิญหน้า”

2 ทิโมธี 1:7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา 2 Timothy 1:7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.

Read More

WBO1-Nov2015 “พระองค์ทรงเป็นที่กำบัง”

สดุดี 27:1 พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​ความ​สว่าง​และ​ความ​รอด​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จะ​กลัว​ผู้​ใด​เล่า? พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​อัน​แข็ง​แกร่ง​แห่ง​ชีวิต​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จะ​เกรง​ผู้​ใด​เล่า? Psalm 27:1 ​​​​​​​​The Lord is my light and my salvation; ​​​​​​​whom shall I fear? ​​​​​​​The Lord is the stronghold of my life; ​​​​​​​of whom shall I be afraid? ​​​

Read More

WBO5-Oct2015 “พยายามและอดทน”

2 เปโตร 1:5-7 ด้วย​เหตุ​นี้​เอง พวก​ท่าน​จง​พยา​ยาม​อย่าง​ที่​สุด​ที่​จะ​เอา​คุณ​ธรรม​เพิ่ม​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​ท่าน เอา​ความ​รู้​เพิ่ม​คุณ​ธรรม เอา​การ​ควบ​คุม​ตัว​เอง​เพิ่ม​ความ​รู้ เอา​ความ​ทร​หด​อด​ทน​เพิ่ม​การ​ควบ​คุม​ตัว​เอง และ​เอา​ความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า​เพิ่ม​ความ​ทร​หด​อด​ทน เอา​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​เพิ่ม​ความ​ยำ​เกรง​พระ​เจ้า และ​เอา​ความ​รัก​เพิ่ม​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง 2 Peter 1:5-7 For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.

Read More

WBO4-Sep2015 “อดทน-อดกลั้น”

โคโลสี 1:11 ให้​พวก​ท่าน​มี​กำ​ลัง​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​ทั้ง​สิ้น​ตาม​อานุ​ภาพ​แห่ง​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ให้​ท่าน​มี​ความ​ทร​หด​อด​ทน และ​มี​ความ​อด​ทน​ใน​ทุก​สิ่ง พร้อม​ทั้ง​มี​ความ​ยินดี Colossians 1:11 May you be strengthened with all power, according to his glorious might, for all endurance and patience with joy

Read More

WBO1-May2015 “หยุดความขัดแย้ง”

ยากอบ 4:1-2 อะไร​เป็น​สา​เหตุ​ของ​สง​คราม และ​การ​ทะ​เลาะ​วิวาท​กัน​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย? มัน​มา​จาก​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว​ของ​ท่าน​ที่​ต่อ​สู้​อยู่​ภาย​ใน​ตัว​พวก​ท่าน​ไม่​ใช่​หรือ? ท่าน​ทั้ง​หลาย​อยาก​ได้​แต่​ไม่​ได้ ท่าน​ก็​ฆ่า​กัน พวก​ท่าน​โลภ​แต่​ไม่​ได้ ท่าน​ก็​ทะเลาะ​และ​ทำ​สง​คราม​กัน ท่าน​ไม่​มี​เพราะ​ไม่​ได้​ขอ James 4:1-2 What causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not […]

Read More
%d bloggers like this: