“สารภาพบาป”

ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น (1 ยอห์น 1:9) If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. (1 John 1:9)

Read More

“รักกันด้วย…….”

ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำ​และ​ด้วย​ความ​จริง (1 ยอห์น 3:18) Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth. (1 John 3:18)

Read More

“จะรักไม่รัก”

ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​ก็​เป็น​ที่​ประ​จักษ์​แก่​เรา​โดย​ข้อ​นี้ คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เข้า​มา​ใน​โลก เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำ​รง​ชีวิต​โดย​พระ​บุตร ความ​รัก​ที่​ข้าพ​เจ้า​พูด​ถึง​นี้​ไม่​ใช่​ที่​เรา​รัก​พระ​เจ้า แต่​ที่​พระ​องค์​ทรง​รัก​เรา และ​ทรง​ใช้​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​มา เพื่อ​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาปของ​เรา (1 ยอห์น 4:8-10) Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him. In this is […]

Read More

“ส่งต่อความรัก”

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:7-8) Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. (1 John 4:7-8)

Read More

WBO4-Jun2016 “มุ่งมั่น ก้าวไปข้างหน้า”

“ลองคิด‍ดู พระ‍บิดาได้ประ‌ทานความรักแก่เราเพียง‍ไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระ‍เจ้า และเราก็เป็นอย่างนั้น เหตุที่ชาว‍โลกไม่รู้‍จักเรา ก็เพราะเขาไม่รู้‍จักพระ‍องค์ ท่านที่‍รักทั้ง‍หลาย เดี๋ยว‍นี้เราเป็นลูกของพระ‍เจ้า และเราจะเป็นอย่าง‍ไรต่อ‍ไปข้าง‍หน้านั้นเรายังไม่รู้ แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระ‍องค์จะเสด็จมาปรา‌กฏนั้น เราจะเป็นเหมือนอย่างพระ‍องค์ เพราะ‍ว่าเราจะเห็นพระ‍องค์อย่างที่พระ‍องค์ทรงเป็นอยู่นั้น และทุก‍คนที่มีความหวังอย่าง‍นี้ในพระ‍องค์ ก็ชำระตนให้บริ‌สุทธิ์เหมือนที่พระ‍องค์ทรงบริ‌สุทธิ์” (1 ยอห์น 3:1-3 THSV11) “See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know […]

Read More

WBO4-Feb2016 “รักกันด้วยความจริงใจ”

1 ยอห์น 3:18 ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำ​และ​ด้วย​ความ​จริง 1 John 3:18 Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.

Read More

WBO1-Feb2016 “รักซึ่งกันและกัน”

 Designed by Freepik 1 ยอห์น 4:7-8 ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก 1 John 4:7-8 Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love.

Read More

WBO2-Sep2015 “ผลแห่งความรัก”

1 ยอห์น 4:16 ฉะนั้น​เรา​จึง​รู้ และ​วางใจ​ใน​ความ​รัก​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​มี​ต่อ​เรา พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก และ​ผู้​ที่​อยู่​ใน​ความ​รัก​ก็​อยู่​ใน​พระ​เจ้า และ​พระ​เจ้า​ก็​ทรง​อยู่​ใน​คน​นั้น 1 John 4:16 So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.

Read More

WBO3-Jun2015 “ไม่มีสิ่งใดยั่งยืน”

1 ยอห์น 2:15-17 อย่า​รัก​โลก​หรือ​สิ่ง​ของ​ใน​โลก ถ้า​ใคร​รัก​โลก ความ​รัก​ของ​พระ​บิดา​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ผู้​นั้น เพราะ​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​โลก คือ​ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​และ​ตัณ​หา​ของ​ตา และ​ความ​ทะนง​ใน​ลาภ​ยศ​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​บิดา แต่​มา​จาก​โลก และ​โลก​กับ​สิ่ง​ยั่ว​ยวน​ของ​โลก​กำ​ลัง​ผ่าน​พ้น​ไป แต่​คน​ที่​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ดำ​รง​อยู่​เป็น​นิตย์ 1 John 2:15-17 Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world-the desires of the flesh and the desires of […]

Read More

WBO2-Mar2015 “สารภาพบาป”

1 ยอห์น 1:9 ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น 1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Read More
%d bloggers like this: