WBO2-Jul2014 “การให้อภัย”

Forgivenall

1 ยอห์น 1:9  ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น

1 John1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

สวัสดีทุกคนครับ กลับมาพบอีกครั้งกับข้อพระคำหนุนใจประจำสัปดาห์ ในตอนนี้อากาศก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งฝน มีทั้งร้อน ยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพ นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายบ้าง เพื่อที่จะได้สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นหวัดเป็นไข้กันได้

ข้อพระคำหนุนใจในวันนี้ อยู่ในพระธรรม 1 ยอห์น ซึ่งเป็นจดหมายของท่านยอห์น  หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซู เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องการสามัคคีธรรม  การต่อสู้กับคำสอนเท็จ หรือให้เรามีความเชื่อพื้นฐานที่มั่นคง

เมื่อพระเจ้าทรงเป็นความสว่างแล้ว เราก็ควรที่จะเข้าไปอยู่ในความสว่างนั้นด้วย เมื่อเรามีความผิดบาป เราก็ควรสารภาพบาปนั้นต่อพระองค์ พระองค์ทรงให้อภัยเราอยู่เสมอ ไม่มีทอดทิ้งเราไปไหนเลย ตัวเราเองก็เช่นกัน เมื่อเพื่อนเราทำผิด เราก็ควรให้อภัยเค้าเหมือนที่พระองค์ทรงให้อภัยความผิดของเราแล้ว ขอพระเจ้าทรงนำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความจริง เหมาะสมตามน้ำพระทัยพระเจ้าด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเหมือนเคย เป็นเพลงที่กล่าวถึงการให้อภัยด้วย ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง ขอเพียงอภัย ร้องโดย หวัน พรสวรรค์ ผลิตาภรณ์

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Cx4lB2EAqbg]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.