Tag: ฮีบรู

“วิ่งไปด้วยใจเชื่อ”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ (ฮีบรู 12:1-3)Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter […]

Read More

“ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ (ฮีบรู 12:1-3) Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and […]

Read More

“ฝึกฝน”

การ​ตี​สอน​ทุก​อย่าง​ดู​ไม่​น่า​ยินดี​เลย​ใน​เวลา​นั้น แต่​น่า​เศร้า​ใจ แต่​ภาย​หลัง​ก็​ก่อ​ให้​เกิด​ผล​คือ​สันติ​สุข​และ​ความ​ชอบ​ธรรม แก่​บรร​ดา​คน​ที่​ถูก​ฝึก​ฝน​โดย​การ​ตี​สอน​นั้น เหตุ​ฉะ​นั้น​จง​เสริม​กำ​ลัง​มือ​ที่​อ่อน​แรง และ​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า และ​จง​ทำ​หน​ทาง​ให้​ตรง​เพื่อ​เท้า​ของ​พวก​ท่าน เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ (ฮีบรู 12:11-13) For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees, and make straight paths for your feet, […]

Read More

“ทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่ มุ่งไปข้างหน้า”

เพราะ​ฉะนั้น เมื่อ​เรา​มี​พยาน​มาก​มาย​อยู่​รอบ​ข้าง​อย่าง​นี้​แล้วก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​ยังคง​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​ทร​หด​อด​ทน​ใน​การ​แข่ง​ขัน​ที่​อยู่​ข้าง​หน้า​เรา โดย​จับ​ตา​มอง​ที่​พระ​เยซู​ผู้​เบิก​ทาง​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​นั้น​สม​บูรณ์ พระ​องค์​ทรง​สู้​ทน​ต่อ​กาง​เขน เพื่อ​ความ​ยินดี​ที่​อยู่​ต่อ​หน้า​พระ​องค์ ทรง​ถือ​ว่า​ความ​อับ​อาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำ​คัญ และ​พระ​องค์​ประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า (ฮีบรู 12:1-2) Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder […]

Read More

WBO5-Jul2016 “ดำเนินตามน้ำพระทัย”

พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้ และวันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์ อย่าหลงไปตามคำสอนแปลกๆ ต่างๆ เพราะว่าเป็นการดีที่จะให้ใจเข้มแข็งโดยพระคุณ ไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์เรื่องอาหาร ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ดำเนินตามเลย (ฮีบรู 13:8-9) Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, which have not benefited those devoted to them. (Hebrews 13:8-9)

Read More

WBO2-Jun2016 “มีความเชื่อที่หนักแน่น”

“เพราะ‍ฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมาก‍มายอยู่รอบ‍ข้างอย่าง‍นี้แล้ว ก็ขอให้เราละ‍ทิ้งทุก‍อย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคง ด้วยความทรหดอดทนในการแข่ง‍ขันที่อยู่ข้าง‍หน้าเรา โดยจับตามองที่พระ‍เยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสม‌บูรณ์ พระ‍องค์ทรงสู้ทนต่อกาง‌เขน เพื่อ ความยินดีที่อยู่ต่อ‍หน้าพระ‍องค์ ทรงถือ‍ว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่ง‍สำคัญ และพระ‍องค์ประ‌ทับเบื้อง‍ขวาพระ‍ที่‍นั่งของพระ‍เจ้า” (ฮีบรู 12:1-2 THSV11) “Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking […]

Read More

WBO2-Apr2014 “เชื่อและมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็น”

ฮีบรู 11:1-3 ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น โดย​ความ​เชื่อ​นี้​เอง​คน​สมัย​ก่อน​จึง​ได้​รับ​การ​รับ​รอง​จาก​พระ​เจ้าโดย​ความ​เชื่อ เรา​จึง​เข้า​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​จักร​วาล ด้วย​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์ ดัง​นั้น​สิ่ง​ที่​มอง​เห็น​จึง​เป็น​สิ่ง​ที่​เกิด​จาก​สิ่ง​ที่​ไม่​ปรา​กฏ​ให้​เห็น Hebrew 11:1-3 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen […]

Read More

WBO4-Nov2011 “พอใจในสิ่งที่เรามี”

ฮีบรู 13:5 ท่าน​อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงิน จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน​เลย” Hebrews 13:5  Keep your life a free from love of money, and be content with what you have, for he has said,  “I will never leave you nor forsake you.”

Read More

Weekly Bible Online (Week 3/Dec 2010)

ฮีบรู 13:16 จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี  และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน  เพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า Hebrew 13:16  And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. กลับมาอีกครั้ง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพอย่างอื่นเลยนอกจาก Weekly Bible ยังไงก็จะพยายามอัพอย่างอื่นด้วยเท่าที่จะทำได้ละกัน ยังไงก็ยังติดตามกันได้ตลอดทุกช่องทางอยู่แล้ว ช่วงนี้ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แต่ก็ยังคงมีฝนอยู่ประปราย แถมอากาศก็ยังร้อนอีก อย่าลืมดูแลสุขภาพดีๆ และหมั่นดูแลสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัวเราไว้ด้วย เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆ เพราะธรรมชาติทุกวันนี้เริ่มที่จะแย่ละเรื่อยๆ ช่วยๆ กันคนละนิดคนละหน่อย เพื่อโลกที่สดใสและดีกว่าเดิม

Read More

Weekly Bible Online (Week 3/Oct 2010)

ฮีบรู13:5  ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย Hebrews 13:5  Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you;  never will I forsake you.” สวัสดีทุกๆคนครับ  ช่วงนี้เกิดเรื่องขึ้นหลายอย่าง ทั้งปัญหาใหญ่ระดับประเทศอย่างน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ หรือปัญหาของที่โบสถ์กริชที่ขโมยขึ้น  (ของหายไป 5 อย่าง มีคีย์บอร์ด กีตาร์ แอมป์ mixer และเน็ตบุ๊กของเฮียเสก พี่ที่โบสถ์ ในตอนนี้แจ้งความแล้ว แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ายังไง) ยังไงก็ขอให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยเร็วด้วย  พระเจ้าทรงนำเราในทุกสถานการณ์อยู่แล้ว ไม่ว่าจะดีหรือร้ายแค่ไหน

Read More
%d bloggers like this: