Tag: ความโกรธ

WBO2-Jul2016 “ยอมฟังอย่างตั้งใจ”

พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า (ยากอบ 1:19-20) Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger; for the anger of man does not produce the righteousness of God. (James 1:19-20)

Read More

WBO2-May2015 “ไม่โกรธกัน”

สดุดี 37:8-9 จง​ระงับ​ความ​โกรธ และ​ละ​ความ​พิ​โรธ อย่า​ฉุน​เฉียว มี​แต่​จะ​ชั่ว​ไป เพราะ​คน​ที่​ทำ​ชั่ว​จะ​ถูก​ตัด​ออก​ไป แต่​ผู้​ที่​รอ​คอย​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​แผ่น​ดิน​เป็น​มร​ดก Psalm 37:8-9 ​​​​​​​​Refrain from anger, and forsake wrath! ​​​​​​​Fret not yourself; it tends only to evil. ​​​ ​​​​​​​​For the evildoers shall be cut off, ​​​​​​​but those who wait for the Lord shall inherit the land.

Read More

WBO4-Apr2015 “ปล่อยวางความโกรธ”

สุภาษิต 15:18 คน​อารมณ์​ร้อน​เร้า​ให้​เกิด​การ​วิวาท แต่​คน​ที่​โกรธ​ช้า​ก็​ระ​งับ​การ​พิ​พาท Proverbs 15:18 ​​​​​​​​A hot-tempered man stirs up strife, ​​​​​​​but he who is slow to anger quiets contention. ​​​

Read More

WBO2-Apr2015 “ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม”

เอเฟซัส 4:25-28  ดัง​นั้น​จง​ละทิ้ง​ความ​เท็จ “ให้​พวก​ท่าน​แต่​ละ​คน​พูด​ความ​จริง​กับ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน”  เพราะ​เรา​ต่าง​เป็น​อวัยวะ​ของ​กัน​และ​กัน “จะ​โกรธ​ก็​โกรธ​ได้ แต่​อย่า​ทำ​บาป”  อย่า​ให้​ถึง​ตะวัน​ตก​แล้ว​ยัง​โกรธ​อยู่ อย่า​ให้​โอ​กาส​แก่​มาร คน​ที่​เคย​ขโมย​ก็​อย่า​ขโมย​อีก​ต่อ​ไป แต่​จง​ใช้​มือของ​ตน ​ตราก​ตรำ​ทำ​งาน​ที่​ดี​ดี​กว่า เพื่อ​จะ​ได้​มี​อะไร​แจก​จ่าย​ให้​คน​ที่​มี​ความ​จำ​เป็น Ephesians 4:25-28 Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger, and […]

Read More

WBO2-Nov2013 “โกรธคือโง่…โมโหคือบ้า”

ปัญญาจารย์ 7:9 อย่า​ให้​จิต​ใจ​ของ​เจ้า​โกรธ​เร็ว เพราะ​ความ​โกรธ​ฝัง​อยู่​ใน​ทรวง​อก​ของ​คน​เขลา Ecclesiastes 7:9 ​​​​​​​​Be not quick in your spirit to become angry, ​​​​​​​for anger lodges in the bosom of fools. ​​​

Read More

WBO3-Oct2013 “ช้าๆ”

ยากอบ 1:19 พี่​น้อง​ที่​รัก​ของ​ข้าพ​เจ้า จง​เข้า​ใจ​ใน​เรื่อง​นี้ คือ​ให้​ทุก​คน​ไว​ใน​การ​ฟัง ช้า​ใน​การ​พูด ช้า​ใน​การ​โกรธ James 1:19 Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger;

Read More

WBO4-Aug2013 “อย่าโกรธกันนะ”

ปัญญาจารย์ 7:9 อย่า​ให้​จิต​ใจ​ของ​เจ้า​โกรธ​เร็ว เพราะ​ความ​โกรธ​ฝัง​อยู่​ใน​ทรวง​อก​ของ​คน​เขลา Ecclesiastes  7:9 ​​​​​​​​Be not quick in your spirit to become angry, ​​​​​​​for anger lodges in the bosom of fools. ​​​

Read More

WBO1-Jul2012 “ละทิ้งความโกรธ”

โคโลสี 3:8-10 แต่บัดนี้ สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสีย คือความโกรธ ความขัดเคือง การคิดปองร้าย การพูดให้ร้าย คำพูดหยาบโลน อย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว และได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ให้รู้จักพระเจ้า Colossians 3:8 But now you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth.Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put […]

Read More

Weekly Bible Online (W.1 – Mar2012)

ยากอบ 1:2-3  พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง  เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้น  ทำให้เกิดความทรหดอดทน James 1:2-3   Count it all joy, my brothers, when you meet trials  of various kinds, for you know that  the testing of your faith  produces steadfastness.

Read More
%d bloggers like this: